Shree Yatra
राजकारणाच्या प्रवासात लाभलेले खंबीर साथीदार
जेष्ठांचा आधार, आघाडीचा सहकार व तरुण नेतृत्वाचा हातभार
समाजाच्या विविध स्तरात
थोरामोठ्यांचा सहवास
मुख्यमंत्री
मंत्रीगण